6 Places Policia Local (Sitges)
L’objecte d’aquestes bases és la regulació específica del procés de selecció per la cobertura de 6 places d’agent de policia local, vacants a la plantilla de funcionaris de l’Ajuntament de Sitges, més les vacants que a partir de la data de l’aprovació d’aquesta convocatòria es que puguin produir i abans de la finalització del procés selectiu.

Bases Oposició Sitges

3 Places Polica Local (Gelida)
Al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 18 d’abril de 2011, es publiquen íntegrament les bases i programa de la convocatòria per a la provisió pel sistema de concurs-oposició lliure, de tres places d’agent interí de la policia local, amb nivell de titulació C2-12. El termini de presentació de sol.licituds serà de vint dies naturals, a comptar del següent al de la publicació d’aquest anunci al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

6 Places Polica Local (Castell Platja d’Aro)
Anunci sobre la convocatòria per a la selecció de personal, mitjançant concurs oposició lliure, per cobrir sis llocs de funcionari/ària interí/ina, categoria agent interí de policia local, durant el període d’estiu 2011.

Pàgina Ajuntamet Castell Platja d’Aro

 Centre Estudis Nord
C/Fernando el Católico, 7
03804 Alcoi (Alicante)
centreestudisnord@gmail.com
965 52 05 49 / 676 87 44 82
“La teua formació parla de tu, millora-la a Centre Estudis Nord”