Ajuntament d’Agullent

Oferta d’ocupació pública de 2011. [2011/8949]

Per Resolució de l’Alcaldia número 123/2011, de 26 de juliol de 2011, s’ha resolt aprovar l’oferta   d’ocupació pública de l’Ajuntament d’Agullent per a l’any 2011, en compliment de l’article 91 de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, i l’article 70 de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, amb el següent detall:

Personal funcionari
Administració especial
Subescala de servicis especials:
Classe: policia local i els seus auxiliars

Grup: C Subgrup: C1
Nre. vacants: 1
Denominació: Agent del cos de policia local

Cosa que es fa pública en compliment d’allò que s’ha preceptuat en l’article 128 del Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de les Disposicions Vigents en Matèria de Règim Local.

Agullent, 2 d’agost de 2011.

http://www.docv.gva.es/datos/2011/08/24/pdf/2011_8949.pdf

Centre Estudis Nord
C/Fernando el Católico, 7
03804 Alcoi (Alicante)
centreestudisnord@gmail.com
965 52 05 49 / 676 87 44 82
“La teua formació parla de tu, millora-la a Centre Estudis Nord”