220 Bombers (Ajuntamet de Madrid)

La realització de les proves selectives convocades per a proveir places de Bomber Especialista del Servici d’Extinció d’Incendis s’ajustarà al que establixen les bases generals que regixen els processos de selecció del personal funcionari de l’Ajuntament de Madrid, aprovades per Decret del Delegat de l’Àrea de Govern d’Hisenda i Administració Pública de data 23 d’abril de 2009 (B.O.A.M. núm. 5.925, de 29 d’abril de 2009) i modificades per decret del mateix òrgan de data 15 de novembre de 2010 (B.O.A.M. núm. 6.316, de 23 de novembre de 2010), així com a allò que s’ha previngut en les presents bases específiques Característiques de les places.
Les places convocades corresponen al grup C, subgrup C1 dels establits en l’article 76 de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic en relació amb la Disposició Transitòria Tercera de la dita Llei y están encuadradas en la escala de Administración Especial, subescala de Servicios
Especiales, clase Extinción de Incendios, categoría Bombero Especialista de la plantilla del Ayuntamiento de
Madrid.

Bases
Web Ajuntament Madrid

Centre Estudis Nord
C/Fernando el Católico, 7
03804 Alcoi (Alicante)
centreestudisnord@gmail.com
965 52 05 49 / 676 87 44 82
“La teua formació parla de tu, millora-la a Centre Estudis Nord”