En el BOE núm. 56 de dia 7 de març 2011 es publica la convocatòria per proveir diverses places corresponents a les ofertes públiques dels anys 2005 i 2006. El termini per presentar instàncies és de vint dies naturals comptadors a partir de l’endemà de l’esmentada publicació.

Nre. Plaça
3 BOMBER/A, en torn lliure
2 BOMBER/A, en torn promoció interna


ANUNCI

Prepara aquesta i altres oposicions semblants a Centre Estudis Nord