Devolució taxa drets d’examen a Pobla de Farnals.

Resolució d’Alcaldia núm. 191.2011

A tots els aspirants que han participat en el procediment selectiu per a la provisió de set places vacants d’Agent de la Policia Local i vista l’execució de la sentència recaiguda en relació al dit procediment, duta a terme mitjançant una resolució d’Alcaldia núm. 191.2011, de 25 de febrer de 2011.
ES COMUNICA
que podran sol·licitar la devolució de la taxa dels drets d’examen, cumplimientando una instància en què es faça constar la sol·licitud de devolució junt amb les dades bancàries per a procedir a l’ingrés.
Edicte de l’alcaldessa (Dña. Nativitat García Castellar)de La Pobla de Farnals, a 24 de març de 2011.