Agents Polica Local (El Campello)

És objecte de la present convocatòria la constitució, per mitjà del sistema selectiu de concurs-oposició, d’una borsa de treball d’Agents de Policia Local, per al seu nomenament com a Funcionaris Interins durant un temps determinat, per raons de necessitat i urgència per l’excés o acumulació de servicis del Cos de la Policia Local d’este Ajuntament, Escala Administració Especial, Classe Policia Local i els seus Auxiliars, corresponent al Grup Classificació C, Subgrup C1 dels establits en l’Art. 76 de la Llei 7/2007, reguladora de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, Complement de Destí 18 i la resta d’emoluments que corresponguen segons la legislació vigent.

Documentació

Centre Estudis Nord
C/Fernando el Católico, 7
03804 Alcoi (Alicante)
centreestudisnord@gmail.com
965 52 05 49 / 676 87 44 82
“La teua formació parla de tu, millora-la a Centre Estudis Nord”