El ple de Les Corts Valencianes ha aprovat el projecte de llei dels servicis de prevenció d’extinció d’incendis i salvament de la Comunitat.
Aquesta llei regularà els SPEIS i destacar que al camp de l’oposició és important ja que s’unifica el temari per a tota la Comunitat.

Anomenem a continuació alguns punts interessants

Projecte de llei, de la Generalitat, dels serveis de prevenció, extinció d’incendis i salvament de la Comunitat Valenciana.

La Generalitat, dins del seu àmbit competencial, establit en l’Estatut d’Autonomia de la Comunitat   Valenciana, té competència exclusiva en matèria de protecció civil i seguretat pública, tal com ve determinat en l’article 49.3.14. En aquest marc competencial es va promulgar la Llei 13/2010, de 23 de novembre, de la Generalitat, de Protecció Civil i Gestió d’Emergències, l’objectiu de la qual és la regulació de les actuacions en aquesta matèria en l’àmbit de la Comunitat Valenciana.
En aquest sentit, l’esmentada Llei 13/2010 estableix que la Generalitat és l’òrgan superior de direcció i coordinació de la protecció civil a la Comunitat Valenciana.


Article 25 Requisits d’accés de caràcter general
1. Per a l’accés a les distintes escales i categories dels servicis de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvament de les administracions públiques de la Comunitat Valenciana s’exigeix reunir els requisits establits per la present llei i per la normativa vigent en matèria de funció pública.
2. Per a l’accés, així mateix, s’hauran de complir el requisit de titulació segons els grups de classificació professional exigits en l’article 23 de la present llei per a cada categoria.

  
Article 26 Requisits d’accés per escales i categories

1. L’accés a la categoria d’operador de comunicacions de l’escala bàsica es farà complint els requisits mínims es mentats en l’article 25 i estant en possessió, com a mínim, del permís de conducció de la classe B i l’autorització per a conduir vehicles de transport prioritari (BTP).
 2. L’accés a la categoria de bomber de l’escala bàsica es farà complint els requisits mínims esmentats en l’article 25 i estant en possessió, com a mínim, del permís de conducció de la classe C amb el E associat i l’autorització per a conduir vehicles de transport prioritari (BTP).

Article 28
4. S’inclouran en la fase d’oposició, com a mínim, les següents proves que tindran, en tot cas, caràcter eliminatori:
a) Proves psicotècniques orientades a la funció a desenvolupar.
b) Proves físiques adequades a la capacitat necessària per a les funcions que es realitzaran.
c) Proves de coneixements generals, de legislació autonòmica, nacional i europea, així com coneixements tècnics i normatius específics en prevenció, extinció d’incendis i salvament.
d) Desenrotllament d’un supòsit pràctic.
e) Un reconeixement mèdic orientat a la funció que es desplegarà.

Pots veure el document complet i les seues corresponents esmenes en el següent enllaç:

Prepara’t la oposició a a bomber a Centre Estudis Nord

Centre Estudis Nord
C/Fernando el Católico, 7
03804 Alcoi (Alicante)
centreestudisnord@gmail.com
965 52 05 49 / 676 87 44 82