Anunci de l’Excelentísim Ajuntament de Sueca sobre les bases que regiran la convocatòria per a proveir en propietat dos places d’Agents de la Policia Local.

“… És objecte de les presents Bases, aprovades per la Junta de Govern Local el 17 de gener de 2011, la provisió en propietat de 2 places d’Agents de la Policia Local de l’escala d’Administració Especial, subescala: Servicis Especials, classe: Policia Local i els seus auxiliars, Grup C/C1 de titulació segons l’article 76 de la Llei 7/2007 de 12 d’abril, de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic i 21 de la Llei 6/99 de 19 d’abril de la Generalitat Valenciana de Policies Locals i de Coordinació de les Policies Locals de la Comunitat Valenciana.
Igualment es cobriran les vacants que pogueren produir-se fins a la conclusió del procediment de selecció.
…”

BASES

INSTÀNCIA

Prepara aquesta i altres oposicions de Policia Local a Centre Estudis Nord